Federatie

De statuten van de Belgische Paramotor Federatie.

BELGISCHE PARAMOTORFEDERATIE vzw.
RUE MONTOYER N°1 BUS 21 1000 BRUSSEL
Id. Nr. 6059 / 96
Ondernemingsnr: BE 0457. 632.736

Wijziging der statuten

De Algemene Vergadering van 12 augustus 2017, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

Titel I: Naam - maatschappelijke zetel

ARTIKEL 1 – Benaming

De vereniging draagt de benaming Belgische Paramotor Federatie - Fédération belge de Paramoteur en is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen.

Haar afgekorte benaming is: BPMF - FBPM

De BPFM kan zich aansluiten bij de Koninklijke Belgische Aeroclub en via deze laatste bij internationale organisaties, zoals in het bijzonder de FAI, EASA, EMF, … .

ARTIKEL 2 - Zetel

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Montoyerstraat 1 bus 21 en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel. Hij kan slechts verplaatst worden bij beslissing van de Algemene Vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.

Elke overbrenging van de maatschappelijke zetel zal moeten worden goedgekeurd overeenkomstig de van kracht zijnde teksten en worden bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Titel II: Doeleinden

ARTIKEL 3 - Toepassingsgebied

Onderhavige statuten verbinden alle aangesloten leden.

ARTIKEL 4 - Doel

De BPMF, hierna genoemd “Federatie”, heeft tot doel de bevordering en de organisatie van de nietcommerciële beoefening van de paramotorsport voor sportieve, technische en/of wetenschappelijke doeleinden.

Ze bepaalt vrij haar activiteitenprogramma, bepaalt volledig autonoom haar beleid en maakt gebruik van de Franse en/of de Nederlandse taal voor al haar daden van beheer.

ARTIKEL 5 - Activiteiten

De Federatie kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zijkan haar medewerking verlenen en deelnemen aan elke activiteit die overeenstemmen met haar doel.
Hiertoe gelast zij zich meer bepaald met de volgende taken :
5.1 Zowel administratieve als technische bijstand bieden aan de aangesloten leden.
5.2 Van de effectieve leden vereisen dat zij voldoen aan de medische controle overeenkomstig de van kracht
zijnde wetteksten of reglementen.
5.3 Aan de effectieve leden en eventueel aan de toegetreden leden de mogelijkheid bieden een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af te sluiten.
5.4 De diverse activiteiten coördineren.
5.5 De contacten met de zowel federale als gewestelijke, communautaire of plaatselijke overheden onderhouden.
5.6 Instaan voor de vertegenwoordiging bij de internationale organisaties.
5.7 Het coördineren en organiseren van theoretische examens en van praktische proeven in opdracht van de bevoegde overheden.
5.8 Het meedelen van informatie aan de effectieve en aan de toegetreden leden via alle geëigende middelen.
5.9 Binnen de perken van haar mogelijkheden, het organiseren of het ondersteunen van evenementen of
competities die betrekking hebben op de paramotor en/of op de sportactiviteiten.
5.10 Het organiseren of ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de beoefening van
de paramotorsport voor iedereen.
5.11 Het bijdragen aan de naleving van de wetten en reglementen strekkende tot het behoud van de fauna, de
flora en het patrimonium.
5.12 Het verbieden van alle discussies of uitingen van raciale, politieke, syndicale of confessionele aard.

Titel III: De federatie

ARTIKEL 6 - De Federatie

6.1 moet haar effectieve en toegetreden leden de uitoefening garanderen van hun recht op verdediging alsook
op voorafgaande mededeling van de mogelijke sancties.
6.2 zal hiertoe een huishoudelijk reglement en/of een code voor sportethiek of “Handvest” kunnen opstellen.
6.3 moet zich onthouden van alle sancties of van uitsluiting ten opzichte van een van zijn effectieve of toegetreden leden in geval deze zich wendt tot de rechtbanken van de rechterlijke orde.
6.4 moet de leden die hierom vragen de mogelijkheid bieden over te stappen naar om het even welke (Belgische of buitenlandse) club of naar om het even welke buitenlandse federatie. De eventuele overplaatsingen kunnen nooit aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding noch tot enig ander voordeel in natura.
6.5 moet deelnemen aan de dopingbestrijding door de bepalingen na te leven die zijn voorzien in de van kracht zijnde nationale, gewestelijke of communautaire wetgeving en regelgeving.
6.6 moet een kopie van de statuten, reglementen en verzekeringscontracten die door het lid werden afgesloten ter beschikking houden van de leden evenals, in voorkomend geval, van hun wettelijke vertegenwoordigers.

Titel IV: LEDEN

ARTIKEL 7. Omschrijving

De vereniging telt minstens drie effectieve leden.

Zij bestaat uit:

  • Effectieve leden

  • Toegetreden leden

ARTIKEL 8 – Effectieve leden

Elke burger kan worden aanvaard als effectief lid van de BPMF onder volgende voorwaarden :

8.1.: Alle lidmaatschapsbijdragen te hebben betaald sedert minstens drie opeenvolgende jaren als toegetreden
lid;
8.2. Sinds minstens één jaar houder te zijn van een licentie als paramotorpiloot uitgereikt door het ‘Directoraatgeneraal Luchtvaart’ of door een andere lidstaat.
8.3. Zijn schriftelijke kandidatuur (per gewone post of per e-mail) gericht te hebben aan de Raad van Bestuur van de vereniging. Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur betreffende de aanvaarding als effectief lid kan geen verhaal worden aangetekend.
8.4. Te beschikken over een verzekering ter dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor het uitoefenen van de paramotoractiviteit, alsook over een verzekering die de lichamelijke schade dekt als gevolg van de uitoefening van deze activiteit;
8.5. Zich er toe te verbinden alle voorschriften opgelegd door de vereniging via haar statuten en via haar reglement van inwendige orde te respecteren en te doen respecteren.
8.6. Zich er toe te verbinden om alle wettelijke en reglementaire voorschriften verbonden aan de
paramotoractiviteit te respecteren;
8.7. Reeds zonder stemrecht deelgenomen te hebben aan minstens twee Algemene Vergaderingen gedurende
de laatste drie jaren. Enkel de effectieve leden beschikken over de volheid van rechten aan de leden verleend door de wet of door onderhavige statuten.

ARTIKEL 9 – Toegetreden leden

Elke burger en/of rechtspersoon kan door de BPMF worden toegelaten als toegetreden lid onder de volgende
voorwaarden:
Alle lidmaatschapsbijdragen te hebben betaald
Zich er toe te verbinden alle voorschriften opgelegd door de Federatie, via haar statuten en via haar reglement van inwendige orde of via enig ander document uitgevaardigd door de vereniging na te leven en te doen naleven.
Zijn schriftelijke kandidatuur (per gewone post of per e-mail) gericht te hebben aan de Raad van Bestuur van de vereniging. Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur betreffende de aanvaarding als toegetreden lid kan geen verhaal worden aangetekend.

ARTIKEL 10 – Ontslag

Elk effectief lid of toegetreden lid kan te allen tijde diens vrijwillig ontslag indienen door een gewone brief of email te richten aan de Raad van Bestuur, ter attentie van de voorzitter, secretaris of plaatsvervangers.

ARTIKEL 11 – Schorsing/Uitsluiting

11.1. Effectieve leden
De effectieve leden die door hun gedragingen morele of materiële schade veroorzaken aan de vereniging, kunnen op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van één vijfde of één twintigste van de effectieve leden, conform hun wettelijke rechten, voor uitsluiting worden voorgesteld. Indien het voorstel door de Raad van Bestuur of door één vijfde van de effectieve leden wordt gelanceerd, worden zij eerst persoonlijk gehoord door de Raad van Bestuur. Indien het voorstel door één twintigste van de leden wordt gelanceerd, zal de Raad van Bestuur in de mate van het mogelijke nog een persoonlijk verhoor organiseren. In ieder geval behoudt de betrokkene het recht zich op de Algemene Vergadering te verdedigen en mee te stemmen. De uitsluiting behoort tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering die hierover stemt met een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden. De Raad van Bestuur kan tot aan de beslissing van de Algemene Vergadering elk lid schorsen dat zich schuldig zou hebben gemaakt aan een ernstige overtreding van de statuten, van het reglement van inwendige orde of van de wetten van openbare orde.
11.2. Toegetreden leden     De toegetreden leden die door hun gedragingen morele of materiële schade zouden toebrengen aan de
vereniging, kunnen worden uitgesloten door eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, nadat zij de mogelijkheid hebben gekregen om persoonlijk hun verweermiddelen te doen gelden.
11.3 De Federatie onthoudt zich ervan enige sanctie op te leggen aan een effectief of toegetreden lid uit hoofde van het loutere feit dat deze laatste tegen de Federatie of één van haar leden een vordering zou hebben ingesteld vóór de rechtbanken van de rechterlijke orde. Het effectief of toegetreden lid dat dergelijke vordering in rechte wil instellen moet echter verplicht voorafgaandelijk alle interne middelen van verhaal hebben uitgeput binnen de Federatie.

ARTIKEL 12 – Lidmaatschapsbijdrage

12.1. De effectieve en toegetreden leden betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden. De effectieve leden zijn ertoe gehouden deze bijdrage te betalen ten minste vijf werkdagen vóór de eerste gewone of buitengewone Algemene Vergadering van het lopende jaar. De datum vermeld op de bankuittreksels van de vereniging is doorslaggevend. De niet-tijdige betaling van de  lidmaatschapsbijdrage leidt de facto tot het verlies van de hoedanigheid van effectief lid.
12.2. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage mag het bedrag van 2500 EUR per lid niet overschrijden.
12.3 Het uitgesloten, ontslagnemend effectief of toegetreden lid, evenals de erfgenamen van een overleden toegetreden of effectief lid kunnen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, noch de terugbetaling vorderen van de betaalde lidmaatschapsbijdragen.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 13 – Bijeenroeping

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen minstens één keer per jaar en telkens als de Raad van Bestuur dit noodzakelijk acht of wanneer minstens twintig procent van de effectieve leden er om verzoeken bij aangetekend schrijven, gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de BPMF. In dat laatste geval moet de Raad van Bestuur binnen de 21 dagen in de bijeenroeping voorzien en moet de bijeenkomst zelf uiterlijk de veertigste dag na het verzoek plaatsvinden. De bijeenroepingen worden per gewone brief of per e-mail verstuurd ten minste vijftien dagen voor de datum van de bijeenkomst van de vergadering en bevatten de agenda. De agenda wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 14 – Samenstelling

14.1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit de effectieve leden van de vereniging. Effectieve leden waarvan vastgesteld wordt dat zij niet in orde zijn met hun administratieve verplichtingen, zoals opgelegd in artikel 8 van de statuten, mogen geen stemrecht uitoefenen op deze vergadering. Leden die hun financiële verplichtingen niet nakomen worden als ontslagnemend beschouwd  overeenkomstig de bepalingen in artikel 12 van de statuten. Daarnaast kan de Raad van Bestuur op de bijeenkomst van de Algemene Vergadering deskundigen uitnodigen die zonder stemrecht mogen zetelen.
14.2. De Algemene Vergadering vergadert geldig ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden, tenzij een bijzonder aanwezigheidsquorum wordt opgelegd door de wet of door onderhavige statuten.
14.3. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur van de BPMF of bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter, en bij diens afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders.
14.4. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genotuleerd in processen-verbaal, en bijgehouden in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging.
14.5 Onverminderd de door de wet opgelegde bekendmakingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, worden de beslissingen van de Algemene Vergadering meegedeeld aan de effectieve leden via het register der notulen dat zij zullen kunnen raadplegen op de maatschappelijke zetel en door elk geëigend middel.
14.6. Beslissingen die derden aanbelangen worden hen meegedeeld via uittreksels van de door de voorzitter of
door de secretaris eensluidend verklaarde processen-verbaal.

ARTIKEL 15 – Aantal stemmen

15.1. De effectieve leden zijn stemgerechtigd.
15.2. Elk effectief lid kan aan een ander effectief lid dat stemgerechtigd is of aan een bestuurder volmacht
geven om in diens naam te stemmen. Niemand kan echter houder zijn van meer dan één volmacht.

ARTIKEL 16 – Bevoegdheid

De Algemene Vergadering oefent alle bevoegdheden uit die haar door de wet of door onderhavige statuten
worden verleend.

Vallen onder haar bevoegdheid:

16.1. Het wijzigen van de statuten
16.2. De benoeming en afzetting van de bestuurders
16.3 De benoeming en afzetting van rekeningtoezichters
16.4. De goedkeuring van de rekeningen en de begroting
16.5. De kwijting aan de bestuurders en aan de rekeningtoezichters
16.6. De ontbinding van de vereniging
16.7. De uitsluiting van effectieve leden
16.8. De benoeming en afzetting van commissarissen-bedrijfsrevisoren en het bepalen van hun bezoldiging en kwijting
16.9. De omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.

ARTIKEL 17 – Vereiste aanwezigheids- en meerderheidsquorums

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten vermeld op de agenda.

Zij beslist:

17.1. bij 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden, bij minstens 2/3 aanwezigheid of vertegenwoordiging van de effectieve leden, over het begin en het einde van een boekjaar;
17.2. bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden over de benoeming of afzetting van bestuurders, rekeningtoezichters, commissarissen, mits een minimum quorum van 30% van de aanwezige of vertegenwoordigde en geldig uitgebrachte stemmen.
17.3. bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden aangaande de controle en goedkeuring van de rekeningen en in het algemeen aangaande alle punten waarvoor de wet of de statuten geen bijzondere meerderheid vereisen.
17.4. bij 2/3 meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden aangaande de uitsluiting van een effectief lid.
17.5. bij 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden aangaande een statutenwijziging, waarbij minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn. Een tweede bijeenkomst kan worden samengeroepen indien het quorum van 2/3 van aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden niet wordt behaald. Pas na vaststelling van de niet-aanwezigheid en nietvertegenwoordiging van twee derden van de leden op de eerste bijeenkomst kan een nieuwe Algemene Vergadering worden bijeengeroepen. De tweede bijeenkomst mag niet worden gehouden binnen de zestien dagen na de eerste bijeenkomst. De tweede Algemene Vergadering mag beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden.
17.6. bij 4/5 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden aangaande de wijziging van de doelstellingen, de ontbinding, de omzetting in een vennootschap met sociaal oogmerk, het ontslag of de terugtrekking van de vereniging uit een organisatie waarvan zij lid is. Bij beslissing omtrent doelwijziging, ontbinding of omzetting in een vennootschap met sociaal oogmerk, gelden eveneens de aanwezigheidsvereisten zoals voorzien in artikel 17.5. van de statuten.

TITEL VI : RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 18 – Samenstelling/verkiezing

18.1. De BPMF wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit maximaal acht bestuurders, allen effectieve leden. In ieder geval moet het aantal effectieve leden steeds groter zijn dan het aantal bestuurders. Het aantal bestuurders is slechts twee, indien er maar drie effectieve leden zijn. In de mate van het mogelijke 50% van de bestuurders worden benoemd onder de Frans- of Duitstaligen, 50% van de bestuurders onder de Nederlandstaligen.
18.2 Maximum vier bestuurders, waarvan twee Nederlandstalige en twee Franstalige/Duitstalige kunnen actief deelnemen aan de verhandeling van materiaal bestemd voor de beoefening van de paramotorsport. Onder materiaal dient te worden verstaan motorinstallaties (ruggedragen of trikes) en/of vliegschermen.
18.3 De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen door de Algemene Vergadering, bij geheime stemming en met gewone meerderheid en met een vereist minimum van 30% van de geldig uitgebrachte aanwezige of vertegenwoordigde stemmen
18.4. Zij worden verkozen voor een termijn die eindigt tijdens de derde jaarlijkse Algemene Vergadering volgende op de Algemene Vergadering van hun benoeming. Bij het verstrijken van hun mandaat zijn alle bestuurders herverkiesbaar.
18.5. In geval van gelijkheid van stemmen, wordt een tweede stemronde georganiseerd
18.6. Als lid van de Raad van Bestuur kunnen enkel worden verkozen de meerderjarige personen die over al hun burgerlijke en politieke rechten beschikken en die geen strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen gedurende drie jaar voorafgaand aan de verkiezingen.
18.7. Zijn niet verkiesbaar als lid van de Raad van Bestuur van de BPMF : de leden die op het Belgisch grondgebied en buiten het kader van de BPMF, BLOSO of ADEPS deelnemen aan of instaan voor de organisatie van lessen inzake paramotor, ongeacht zij hiervoor een vergoeding ontvangen.
18.8. De Raad van Bestuur kan geen twee bestuurders tellen die onder hetzelfde dak wonen.
18.9. Nieuwe kandidaturen voor de verkiezing als bestuurder moeten minstens acht dagen voor de datum van de Algemene Vergadering per brief of per e-mail worden gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de BPMF. Zij worden vergezeld van een uittreksel van goed gedrag en zeden.

ARTIKEL 19 – Werking

19.1. De Raad van Bestuur kiest uit zijn bestuurders een voorzitter en een secretaris en een schatbewaarder. Naargelang er mandaten zijn bijkomend een vice-voorzitter, een vice-secretaris, en een vice- schatbewaarder. De Raad van Bestuur kan ten allen tijde deze functie intrekken. De functionaris kan vrijwillig ontslag nemen uit diens functie door een schrijven te richten aan de Raad van Bestuur.
19.2 De Vice-voorzitter, Vice-secretaris en Vice-schatbewaarder zullen in de mate van het mogelijke van de andere taalrol zijn dan die van de titularis van het mandaat.
19.3. De functie van voorzitter kan door dezelfde persoon niet langer dan drie opeenvolgende jaren worden uitgeoefend.
19.4. De Raad van Bestuur van de BPMF kan slechts geldig beraadslagen als minstens drie van haar leden aanwezig zijn. Indien de Raad van Bestuur slechts twee personen telt, moeten beide bestuurders aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen. Zij beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. In geval van gelijkheid van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
19.5. Haar beslissingen worden opgenomen in een proces-verbaal dat per mail wordt verstuurd naar alle effectieve leden en wordt gepubliceerd op het intranet van de vereniging.
19.6. De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van haar voorzitter, of uitzonderlijk op verzoek van één van haar leden.
19.7 De beraadslagingen binnen de Raad van Bestuur zijn vertrouwelijk. Hetzelfde geldt voor al haar werkdocumenten, ongeacht de aangewende drager. De bestuurder die de inhoud van interne beraadslagingen of van de werkdocumenten of nog van privégegevens ter kennis brengt van personen die niet tot de Raad van Bestuur behoren zal onmiddellijk worden geschorst van de activiteiten van de vereniging in afwachting van de eerstvolgende Algemene Vergadering tijdens dewelke zijn afzetting zal worden onderworpen aan de stemming van haar leden.
19.8. Elke bestuurder kan ontslag nemen uit zijn functie. In geval van vrijwillig ontslag van een bestuurder dient dit schriftelijk of per e-mail ingediend te worden bij de Raad van Bestuur. Indien dit ontslag resulteert in minder dan twee (in geval van drie leden in de algemene vergadering) of drie bestuurders binnen de Raad van Bestuur blijft deze aan tot in zijn vervanging wordt voorzien op de volgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering.
19.9. In geval van overlijden of afzetting van een bestuurder oefenen de overige bestuurders hun bevoegdheid uit als Raad van Bestuur. Indien dit overlijden of afzetting resulteert in minder dan twee (in geval van drie leden in de Algemene Vergadering) of drie bestuurders binnen de Raad van Bestuur moet binnen de maand een Algemene Vergadering georganiseerd worden.
19.10. De bestuurders die worden verkozen ter vervanging van een ontslagnemend, overleden of afgezette collega zullen deze functie slecht uitoefenen voor de rest van de normale duur van het mandaat van hun voorganger.
19.11. Voor het overige worden de activiteiten en de werking van de Raad van Bestuur beheerst door het Reglement van Inwendige Orde.

ARTIKEL 20 – Bevoegdheden

20.1. De Raad van Bestuur van de BPMF beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het besturen van de federatie die zij vertegenwoordigt in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet of door onderhavige statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden, vallen onder haar bevoegdheid. Zij kan een gedeelte van haar bevoegdheden delegeren aan één of meerdere personen, al dan niet leden.
20.2. De Raad van Bestuur staat in voor de boekhouding.
20.3. De Raad van Bestuur kan werkgroepen of specifieke commissies in het leven roepen in alle domeinen die zij noodzakelijk acht. De bevoegdheden, samenstelling en werking van voornoemde commissies en werkgroepen worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
20.4. De Raad van Bestuur stelt het reglement van inwendige orde van de Federatie op en informeert de effectieve leden over de wijzigingen hieraan.
20.5. Elk jaar en ten laatste op 30 juni, legt de Raad van Bestuur de jaarlijkse rekeningen ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. Deze worden opgesteld overeenkomstig een boekhouding die beantwoordt aan de wettelijke bepalingen ter zake.
20.6. De Raad van Bestuur houdt op de zetel van de vereniging een ledenregister bij van de effectieve leden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en het adres van de effectieve leden. Bovendien worden alle beslissingen omtrent de toetreding, uittreding of uitsluiting van effectieve leden ingeschreven in dat ledenregister binnen de acht dagen na kennisname van de wijziging door de Raad van Bestuur.
20.7. Na hiertoe een afspraak te hebben gemaakt, kunnen alle effectieve leden op de zetel van de vereniging de volgende documenten raadplegen:
a. het register van de effectieve leden en van de toegetreden leden van de vereniging
b. alle processen-verbaal en beslissingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur van de BPMF
c. de lijst van de personen die bij of voor rekening van de vereniging een mandaat bekleden, alsmede hun beslissingen
d. alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.
20.8. Alle akten die de vereniging verbinden, worden, tenzij bij bijzondere volmacht verleend, geldig ondertekend door de voorzitter en een bestuurder, die ten aanzien van derden niet moeten doen blijken van enige besluit of machtiging.
20.9. De rechtsgedingen, hetzij als eiser hetzij als verweerder, worden gevoerd in naam van de vereniging door de voorzitter van de Raad van Bestuur van de BPMF.
20.10. De Raad van Bestuur kan een bestuur aanstellen die belast is het met dagelijks beheer van de vereniging. Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijks leven van de vereniging hoogdringend worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de Raad van Bestuur zelf niet rechtvaardigen. De benoeming van de bestuursleden gebeurt door de Raad van Bestuur. De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de
Raad van Bestuur
b) door afzetting door de Raad van Bestuur.

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg. Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijks bestuurder alleen handelen.

ARTIKEL 21 - Aansprakelijkheden

21.1 De bestuurders evenals de personen gelast met het dagelijks bestuur gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van de vereniging en zijn enkel aansprakelijk voor de uitvoering van hun mandaat.

TITEL VII : ERKENDE SCHOLEN EN MONITOREN

VII a. De Monitoren

ARTIKEL 22 - Erkenning

22.1 De monitoren en monitoren examinatoren erkend door het Directoraat-generaal Luchtvaart, kunnen al dan niet worden erkend door de Federatie.
22.2. De erkenning van een monitor of monitor examinator door de Federatie gaat gepaard met de instemming van deze laatste met de door de BPMF voorgestane waarden die zijn opgenomen in een “Handvest” dat de belanghebbende voor akkoord zal hebben ondertekend.
22.3. Enkel de erkende monitoren zullen worden vermeld op de website van de Federatie.
22.4 Elke inbreuk op de artikelen van het Handvest kan worden bestraft met de intrekking van de erkenning door de BPMF, nadat de betreffende monitor bij de Raad van Bestuur de argumenten van zijn verdediging zal hebben kunnen laten gelden.

VII b. De scholen<0}

Art. 23.1. Elke paramotorschool kan door de Federatie worden erkend en haar gegevens kunnen worden vermeld op de website van de Federatie op voorwaarde dat alle monitoren die bij haar werken door het DGLV erkend zijn en dat ze allemaal het Handvest hebben onderschreven.
Art. 23.2. Elke inbreuk op de artikelen van het Handvest kan worden bestraft met de intrekking van de erkenning door de BPMF, nadat de verantwoordelijke van de betreffende school bij de Raad van Bestuur de argumenten van zijn verdediging zal hebben kunnen laten gelden.

TITEL VIII : REKENINGEN EN BEGROTING

ARTIKEL 24 – Rekeningtoezichters

24.1. De rekeningtoezichters worden met gewone meerderheid van stemmen verkozen door de Algemene Vergadering. Er moet altijd minstens één rekeningtoezichter van de Franstalige/Duitstalige taalrol zijn en één rekeningtoezichter van de Nederlandstalige taalrol.
24.2.: Er zijn minstens twee en maximum drie rekeningtoezichters.
24.3. Hun mandaat geldt voor de duur van één jaar en is hernieuwbaar.
24.4. De rekeningtoezichters mogen geen enkel ander statutair mandaat binnen de Federatie bekleden.
24.5. De kandidaturen hiertoe moeten uiterlijk tien dagen voor de datum van de Algemene Vergadering via email of via elk ander geëigend middel aan de voorzitter van de Federatie worden verstuurd.
24.6. Bij afwezigheid van rekeningtoezichters mag deze taak vervuld worden door een externe instantie die bevoegd is voor de controle van de boekhouding.

ARTIKEL 25 – Rekeningen

25.1. Het maatschappelijk boekjaar start op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.
25.2. De rekeningen worden afgesloten op 31 december van elk jaar volgens een boekhouding die beantwoordt aan de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
25.3 De rekeningen van het voorbije boekjaar, naar behoren goedgekeurd door de Raad van Bestuur, dienen te worden bezorgd aan de effectieve leden samen met de oproeping voor de jaarlijkse Algemene Vergadering.
25.4 De rekeningen van het voorbije boekjaar dienen ter goedkeuring aan deze Algemene Vergadering te worden voorgelegd.

ARTIKEL 26 - Budget

26.1 Het jaarlijks budget voor het lopende boekjaar, vastgesteld door de Raad van Bestuur van de BPMF moet aan de effectieve leden worden toegestuurd samen met de oproeping voor de jaarlijkse Algemene Vergadering.
26.2 Dit budget dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

TITEL IX : ONTBINDING

ARTIKEL 27 De Vereniging bestaat voor onbeperkte duur, maar in geval van ontbinding, zal de Algemene Vergadering die deze zal hebben uitgesproken de vereffenaars benoemen, hun bevoegdheden bepalen en beslissen over de bestemming van de goederen en van de waarden van de ontbonden Federatie, na aanzuivering van het passief, en aan deze goederen een bestemming geven die zo veel als mogelijk het doel benadert waarvoor de ontbonden vereniging werd opgericht.

TITEL X : DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 28 Voor alle punten die niet zijn opgenomen in onderhavige statuten verwijzen de leden naar de wet van 27 juni 1921. Ze zullen zich volledig schikken naar deze wet. Dientengevolge zullen de bepalingen van deze wet waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in onderhavige akte, worden geacht geschreven te zijn en de bedingen die in strijd zouden zijn met de dwingende bepalingen van deze wet zullen geacht worden niet geschreven te zijn. Voor alles wat niet door de statuten wordt geregeld, is de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk van toepassing.

Aldus aangenomen op de Algemene Vergadering van 12 augustus 2017 ,